Get Adobe Flash player

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

สิทธิประโยชน์

 

• สิทธิประโยชน์ ครอบคลุมกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ต่อไปนี้

  •     การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไป
  • -การตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา การคลอดบุตรปกติ การฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ การแพทย์ทำงเลือกที่ผ่านกำรรับรองของคณะกรรมกำรประกอบโรคศิลปะ จนสิ้นสุดการรักษาในครั้งนั้น
  • -การบริการทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่ำฟันคุด
  • -บริกรรอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
  • -ยาและเวชภัณฑ์ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
  • -วัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

-การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามรายการที่คณะอนุกรรมการสิทธิ ประโยชน์กำหนด

-กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ อุบัติเหตุฉุกเฉิน

-กรณีเจ็บป่วยนอกพื้นที่ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยกำหนด

-แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลให้ใช้บริการในหน่วยบริการ/ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการที่แต่ละจังหวัดกำหนดในจังหวัดชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด

-การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ/ สถานพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

-การส่งเสริมสุขภาพ

-การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค

-การให้ยาต้านไวรัสเอดส์

-ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ และความครอบคลุมบริการทาง การแพทย์ ให้คณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ พิจารณาต่อไป

 

 

• สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่ไม่คุ้มครอง มีดังนี้

-โรคจิตเวช

-การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

-ผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ให้ขอชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นในอัตราตามที่กฎหมายกาหนดก่อนส่วนเกินจะได้รับความคุ้มครองจำกกองทุนนี้)

-ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางานตำมกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามที่กรมควบคุมโรคกาหนด

-การรักษาภาวะมีบุตรยาก

-การผสมเทียม

-การผ่าตัดแปลงเพศ

-การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทำงการแพทย์

-การตรวจ วินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินควำมจาเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

-โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลำรักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกิน 180 วัน ยกเว้นหากมีความจาเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

-การรักษำที่ยังอยู่ในระหว่างกำรค้นคว้าทดลอง

-การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทุกกรณี

-การเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายอวัยวะ

-อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมที่นอกเหนือชุดสิทธิประโยชน์

-การทาฟันปลอม

-โรคต้องห้ามมิให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และโรคต้องห้ามมิให้ทำงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว เมื่อตรวจพบภายหลังว่ามีระยะ/ อาการหรือ ลักษณะที่ต้องห้าม (ต้องผลักดันส่งกลับ)

 

 

 

 

Language

Login Form

คู่มือการใช้ภาษา Asean

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

012265
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
6
134
11971
355
1416
12265

Your IP: 54.81.102.236
2018-07-21 01:06