Get Adobe Flash player

ข้อมูลสถานการณ์โรค

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

สิทธิประโยชน์

 

• สิทธิประโยชน์ ครอบคลุมกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ต่อไปนี้

  •     การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไป
  • -การตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา การคลอดบุตรปกติ การฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ การแพทย์ทำงเลือกที่ผ่านกำรรับรองของคณะกรรมกำรประกอบโรคศิลปะ จนสิ้นสุดการรักษาในครั้งนั้น
  • -การบริการทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่ำฟันคุด
  • -บริกรรอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
  • -ยาและเวชภัณฑ์ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
  • -วัคซีนป้องกันโรคที่อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

-การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามรายการที่คณะอนุกรรมการสิทธิ ประโยชน์กำหนด

-กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ อุบัติเหตุฉุกเฉิน

-กรณีเจ็บป่วยนอกพื้นที่ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยกำหนด

-แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลให้ใช้บริการในหน่วยบริการ/ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการที่แต่ละจังหวัดกำหนดในจังหวัดชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด

-การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ/ สถานพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

-การส่งเสริมสุขภาพ

-การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค

-การให้ยาต้านไวรัสเอดส์

-ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ และความครอบคลุมบริการทาง การแพทย์ ให้คณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ พิจารณาต่อไป

 

 

• สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่ไม่คุ้มครอง มีดังนี้

-โรคจิตเวช

-การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

-ผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ให้ขอชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นในอัตราตามที่กฎหมายกาหนดก่อนส่วนเกินจะได้รับความคุ้มครองจำกกองทุนนี้)

-ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางานตำมกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามที่กรมควบคุมโรคกาหนด

-การรักษาภาวะมีบุตรยาก

-การผสมเทียม

-การผ่าตัดแปลงเพศ

-การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทำงการแพทย์

-การตรวจ วินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินควำมจาเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

-โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลำรักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกิน 180 วัน ยกเว้นหากมีความจาเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

-การรักษำที่ยังอยู่ในระหว่างกำรค้นคว้าทดลอง

-การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทุกกรณี

-การเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายอวัยวะ

-อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมที่นอกเหนือชุดสิทธิประโยชน์

-การทาฟันปลอม

-โรคต้องห้ามมิให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และโรคต้องห้ามมิให้ทำงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว เมื่อตรวจพบภายหลังว่ามีระยะ/ อาการหรือ ลักษณะที่ต้องห้าม (ต้องผลักดันส่งกลับ)

 

 

 

 

Language

Login Form

คู่มือการใช้ภาษา Asean

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

022074
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
92
195
21676
640
1730
22074

Your IP: 54.198.92.22
2019-03-23 03:54